Menu

Gewestelijk Reglement

In afwijking dan wel aanvulling op de Specifieke Bepalingen Hardrijden Marathon (zie www.knsb.nl) geldt het volgende:

                   

1.    Deelnemers

Voor deelname aan de Bouwbedrijf Speelman-marathoncompetitie dient men aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 a: lid zijn van een schaatsclub, aangesloten bij het Gewest Groningen of Drenthe

 b: in het bezit zijn van een geldige KNSB wedstrijdlicentie met oormerk marathon

 c: in het bezit zijn van een geldige baankaart voor de gewestelijke trainingsuren

Na tijdige opgave voor de competitie of eenmalige deelname, melden deelnemers zich op de wedstrijddag aan door het tekenen van de tekenlijst bij het wedstrijdsecretariaat, uiterlijk 15 minuten voor de geplande start van de betreffende groep. Zij zijn verplicht het helmcapnummer te dragen dat door de GTC Marathon aan hen  is verstrekt. (rijden onder een Landelijk- of Regionummer is niet toegestaan).

 

2.    Start

De start vindt plaats bij de 500 m. startlijn. De 1e ronde, na het passeren van de finishlijn, is een ˝loze˝ ronde, waarin de groep bijeen blijft.

Bij een val in deze ”loze” ronde mag weer aangesloten worden bij het peloton.                         

De daadwerkelijke start wordt door het luiden van de bel aangegeven.

     

3.    Afsprintprocedure

Uitgangspunt is dat de winnaar van de groep het vastgestelde aantal ronden rijdt.

Bij groep 1 is dit: 45 ronden

Bij groep 2 is dit: 40 ronden

Bij groep 3 is dit: 35 ronden

-    Als het peloton compleet blijft, wordt er gebeld als het rondenbord op 1 staat;

-    Bij maximaal  2 koplopers met een ronde voorsprong krijgt het peloton de bel  als het rondebord op 3 staat;

-    Bij 3 of meer koplopers met een ronde voorsprong krijgt het peloton de bel als het rondebord op 6 staat;

-    Bij meerdere groepen met 1 of meer ronden voorsprong wordt conform het vorenstaand gehandeld.

Achterblijvers

Rijders die 1 of meer ronden achterstand hebben, dienen, indien het peloton compleet is,

het ijs te verlaten als het rondebord op 3 staat ; als er een kopgroep is van minder dan 3

rijders met een ronde voorsprong, verlaten zij het ijs als het rondebord op 6 staat; bij een

kopgroep van meer dan 3 rijders of meerdere kopgroepen is dit als het rondebord op 10 staat.

4.    Gedragsregels

-    Rijders die uit eigen beweging de wedstrijd beëindigen dienen zich af te melden bij de jury.

-    Als het peloton is afgesprint gaan de gefinishte rijders zo snel mogelijk van het ijs om de koplopers die nog in de baan zijn niet te hinderen en zij mogen in geen geval opnieuw de finishlijn passeren.

-    Als een groep is gefinisht, dient de volgende groep te wachten achter de boarding, aan de kant van de kleedkamers, tot de scheidsrechter en/of de microfonist toestemming geeft het ijs te betreden.

5.    Sancties

Bij de volgende overtredingen worden er sancties opgelegd:

a. Niet tekenen van de tekenlijst;

b. Niet dragen van een juist helmcapnummer;

c. Helmcapnummer niet leesbaar bij de finish (door draaien hoofd);

d. Transponder niet gedetecteerd

e. Te vroeg op het ijs komen;

f. Onjuiste ronding van de schaats, niet dragen van handschoenen of beenbescherming.

De sancties zijn:

Ad a. en b.:

-    Indien het de 1e keer is en dit wordt alsnog bij de start bij de scheidsrechter gemeld, dan wordt  clementie betracht en heeft dit verder geen consequenties voor deze wedstrijd.

-    Bij het niet melden bij de scheidsrechter of bij de 2e overtreding wordt de rijder niet

in de uitslag opgenomen en dient hij de wedstrijd te verlaten alsof hij 1 ronde

achterstand heeft.

-     Bij de 3e overtreding volgt een startverbod c.q. wordt de rijder uit de wedstrijd gehaald.

Ad c en d.:

-    De rijder wordt niet in de uitslag opgenomen.

Ad e.:

-    1e keer: waarschuwing;

-    2e keer: startverbod.

Ad f.:

-    startverbod.

6.    Veiligheid

Het dragen van snijvaste handschoenen, enkelbescherming en beenbeschermers is verplicht. De algehele helmplicht is door de KNSB ingevoerd, wat inhoudt dat er bij elke marathonwedstrijd met een ASTM F-1849 gecertificeerde helm dient te worden gereden.

Wedstrijdpunten

Nr. 1 krijgt 15.1 punten, nr. 2 – 14 punten nr. 3 – 13 punten enz. en nr.15 krijgt 1 punt.

Uitloopronden worden gehonoreerd met 5 punten per ronde.

Om het aantrekkelijker/spannender te houden van de woensdagavondmarathons zijn ook wedstrijdpunten te halen voor:

   

1.    Leidersprijs om punten

-    Punten tellen niet mee voor het klassement. Software van het systeem heeft hiervoor geen mogelijkheden. Wel wordt apart een klassement opgemaakt.

-    De rijder die per ronde als eerste van het peloton over de finishlijn komt ontvangt 1 punt.

-    De rijder met de meeste punten ontvangt 1 punt waarvan gedurende het seizoen een

klassement wordt opgesteld. Per groep is voor de eindwinnaar een beker beschikbaar.

-    Bij gelijk aantal punten is de laatste doorkomst bepalend waarin punten zijn behaald.

-    Rijders met een ronde voorsprong of achterstand maken, voor wat betreft de leidersprijs, weer deel uit van het peloton.

-    Men dient de wedstrijd uit te rijden.

2.    Klassementsprint

Op een van te voren vastgesteld moment in de wedstrijd wordt er 1 ronde daarvoor gebeld voor een sprint, waarvoor de winnaar 5 punten ontvangt; de nummers 2 t/m 5 resp. 4, 3, 2 en 1 punt(en). Per wedstrijd zijn er 3 sprints ( bijv. na 5, 15 en 25 ronden ).  Hiervan wordt een klassement opgemaakt en de nummers 1 t/m 5 ontvangen resp. 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).Bij gelijk aantal punten is de laatste sprint,  waarin punten zijn behaald, bepalend. Deze punten worden bij de wedstrijdpunten opgeteld.

Om de kansen op een goede klassering in de competitie te vergroten, zullen 2 wedstrijden waarin de minste punten zijn behaald niet meetellen (dit kan dus ook 2 keer niet aanwezig zijn betekenen).

Eindklassement Speelmanbokaal

Voor het eindklassement tellen alle wedstrijden mee met dien verstande dat maximaal de 10 beste uitslagen meetellen. Heb je meer wedstrijden verreden dan vallen de wedstrijden met de minste punten af.

 

Groepsindeling Gewestelijke marathons

Er worden 3 groepen samengesteld, die op iedere woensdag op een vast tijdstip rijden.

-    Groep 1 Alle landelijke rijders, te weten A- en B-rijders en de landelijk rijdende Dames, Regio M1- en Regio C1-rijders en alle rijders van de faciliteitengroep.

-    Groep 2 Bestaat uit C2, Dames 2 en Masters

-    Groep 3 Overige rijders en recreanten. 60+heeft de keuze uit groep 2 of 3

 

Reglement puntenkoers

Er wordt gereden in de groepsindeling van de Speelmanbokaal, met het aantal ronden en de starttijden van de Speelman-competitie. De puntenkoers staat alleen open voor Speelmanbokaal-competitiedeelnemers. Eenmalige deelname is niet mogelijk bij deze wedstrijd.

Opzet/reglement:

◦Opzet is dat er gesprint wordt vanuit gesloten peloton

◦Iedere 5 ronden is er een sprint met 5, 4, 3, 2 en 1 punten voor nummers 1-5

◦Bij het luiden van de bel voor de sprint mag het verschil tussen koploper(s) en peloton niet meer dan 5 m bedragen (afstand tussen eerste blauwe streep en finishstreep)

◦Bij groter verschil tellen de koplopers niet mee voor de punten

◦Na laatste tussensprint (met nog 5 ronden te gaan) is de koers open naar de finale

◦Op de finish zijn dubbele punten te verdienen voor de nummers 1-5

◦Bij 1 ronde achterstand dient de rijder de wedstrijd te verlaten

Einduitslag: punten gaan altijd voor rijders zonder punten. Zonder punten is de volgorde in de eindsprint bepalend. Er wordt in de einduitslag geen onderscheid gemaakt in categorieën binnen de groep.
 
 

Reglement koppelwedstrijd

Aantal ronden:

Groep 1: 50

Groep 2: 30

Groep 3: 20

 

-    Bij een koppelkoers wordt de wedstrijd verreden in koppels. De koppels dienen samengesteld te zijn uit rijders van dezelfde groep.

-    Van elk team rijdt er steeds één rijder de ander rijdt uit langs de buitenkant van de baan en wacht bij de startlijn van de 1500m.

-    Er wordt gewisseld tussen de startlijnen van de 1500m en de 3000m( dus op het rechte stuk aan de overzijde van start/finish.

-    De inkomende rijder maakt vaart in de aflossingszone, waarna er gewisseld wordt met een duw.

-    Het aantal rondes waarna gewisseld wordt mag door de rijders zelf worden bepaald. Het maximum aantal rondes per rijder is 3 rondes.

-    In de laatste 2 ronden mag niet meer worden gewisseld.

-    Koppels rijden bij voorkeur in hetzelfde pak.

-    Er wordt in de einduitslag geen onderscheid gemaakt in categorieën binnen de groep

 

Reglement afvalwedstrijd

-    Bij een afvalwedstrijd wordt een van te voren vastgesteld aantal ronden gereden, afhankelijk van het aantal deelnemers.

-    Na een door de scheidsrechter te bepalen aantal loze ronden wordt na elke 1 of 2 ronden de laatste rijder(s) die de finishlijn passeert uit de wedstrijd genomen.

-    Diegene die overblijft heeft de wedstrijd gewonnen.