Menu

Basisuitgangspunten voor de Faciliteitenploeg Marathon

Basisuitgangspunten voor de Faciliteitenploeg Marathon

* Daar waar in dit stuk wordt gesproken over rijders of schaatsers, worden zowel mannelijke als vrouwelijke schaatsenrijders bedoeld.


Aanmelden en meer informatie

Wil je je aanmelden als kandidaat voor de faciliteitenploeg? Neem dan contact via onderstaand mailadres. Er volgt dan een informatiegesprek met de trainer en de coördinator van de baanploeg, Albert Bakker (a.bakker@knsbgroningen.nl).


Beleid en criteria

De leeftijdscategorie 16-21 jaar is binnen het schaatsen een kwetsbare groep. Veelal hebben deze rijders een verleden bij een langebaanselectie of daaraan verwante groepen, maar hebben niet kunnen doorbreken op deze schaatsdiscipline. Door deze rijders een kans te bieden binnen de faciliteitenploeg marathon blijven de rijders behouden voor de schaatssport. Er wordt nadrukkelijk voor gekozen om deze ‘jonge’ rijders in ons gewest de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen onder begeleiding van een trainer tot marathonschaatser met als doel om binnen drie jaar door te stromen naar een landelijke marathoncompetitie. Deelname aan de regiocompetitie of landelijke competitie (alleen eerstejaars) is een voorwaarde om deel uit te kunnen maken van de faciliteitenploeg. Daarnaast zal ook deelname aan langebaan en/of shorttrack wedstrijden worden gestimuleerd, omdat dit de vaardigheden van de rijders in de breedte kan blijven verbeteren. Indien het de faciliteitenploeg lukt om deze groep beter te maken is er ook een reële kans dat op latere leeftijd de combinatie met een langebaan en/of shorttrack carrière weer in het verschiet ligt. De huidige tendens in het marathonschaatsen laat dit zien en is zelfs mede bepalend in de mondiale prestaties op de langere afstanden. Ook draagt de faciliteitenploeg marathon bij aan de leemte die er momenteel in het gewest Groningen is in de aandacht voor de langere afstanden. De TC marathon is dan ook van mening dat op basis van haar inschatting en die van de trainer in combinatie met de getoonde ambities van de jonge rijders zij het recht heeft om naar eigen inzicht te selecteren. Rijders die aangeven hier belangstelling voor te hebben moet een kans worden gegeven om zich als schaatser verder te ontwikkelen in plaats van af te haken. Uiteraard dient wel te worden voldaan aan de nadere eisen die in dit document worden gesteld. Een uitgebreide kennismaking om de (landelijke) ambities te polsen van de belangstellenden maakt eveneens deel uit van de selectieprocedure. Daarnaast is het uiteraard mogelijk, zo niet wenselijk, dat er vanuit de GTC’s langebaan, shorttrack en de gewestelijke trainers rijders of rijders worden voorgedragen of aanbevolen.


Deelnemers faciliteitenploeg

Deelnemers voor de faciliteitenploeg worden voorgedragen door de trainer in overleg met en ter goedkeuring van de GTC. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de GTC hierin zoveel mogelijk zal afgaan op de kennis van de trainer, maar -bij voor de GTC zwaarwegende redenen- tot andere keuzes mag komen. Uiteraard in goed overleg met de trainer. Deelnemers dienen voor aanvang van een seizoen akkoord te gaan met de inhoud van het (persoonlijke) jaarplan en zich daaraan te conformeren. GTC en trainer zijn bevoegd om gedurende het seizoen een rijder te verwijderen uit de ploeg indien niet wordt voldaan aan de in het jaarplan gestelde eisen. Een rijder krijgt echter eerst een waarschuwing waarna deze een maand de kans krijgt om zich te verbeteren. Een rijder kan gedurende het seizoen maximaal 1 waarschuwing krijgen. Een tweede waarschuwing betekent automatisch uitsluiting.


Jaarplan

De trainer stelt voorafgaand aan het schaatsseizoen, doch uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het eerstvolgende winterperiode, een jaarplan op waarin hij of zij een planning maakt van de trainingen en aangeeft waar de accenten komen te liggen. Deze accenten dienen per persoon te worden afgestemd, en zo nodig gedurende het seizoen te worden bijgesteld door de trainer. Bij deze invulling moet ruimte zijn voor inspraak van de rijder. Het jaarplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd, inclusief bijhorende begroting bij de GTC.


Trainingen

De trainer is vrij in de te kiezen trainingsvormen, maar dient zijn keuzes te verwoorden in zijn of haar jaarplan. Indien hiervoor extra faciliteiten nodig zijn vanuit de GTC, dan wordt dit afgestemd met de GTC. Daar waar de trainingsvormen een dermate specifiek karakter hebben dat die niet logischerwijs behoort tot de kennis van de trainer worden specialistische trainers/instructeurs ingeschakeld ter ondersteuning. Dit geldt in ieder geval voor de trainingsvormen shorttrack en krachttraining. Rijders worden geacht om de centrale trainingen bij te wonen. Daarnaast staat het rijders vrij om nog te blijven trainen bij de club. Indien een rijder verhinderd is voor de centrale training dient hij of zij zich af te melden bij de trainer. De GTC vindt het belangrijk dat rijders zich naast hun sport maatschappelijk blijven ontwikkelen en zullen dan ook open staan voor verhinderingen ten gevolge van schoolverplichtingen (tentamens, lessen etc.) of werk.


Resultaten

Rijders die drie jaar deel hebben uitgemaakt van de faciliteitenploeg (of haar voorganger de baanploeg) en niet zijn gepromoveerd naar de landelijke competitie, dienen de faciliteitenploeg te verlaten. In bijzondere gevallen (o.a. medisch, blessures, familieomstandigheden, beschikbaarheid landelijke nummers) kan het GTC anders beslissen.


Doorstromers

Rijders die doorstromen naar een landelijke competitie (doorstromers) krijgen in hun eerste jaar bij de landelijke competitie nog de mogelijkheid om ook gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten. Dit kan de progressie alleen maar ten goede komen en heeft ook een positief effect op de regionale rijders. Wel dient de rijder zich dan volledig te conformeren aan het jaarplan van de trainer.


Begeleiding rijders

Voor doorstromers geldt, dat bij landelijke wedstrijden er in principe geen begeleiding vanuit GTC plaats vindt. De reden is dat vanuit de GTC hiervoor geen financiële middelen zijn. Wordt een sponsor gevonden en is die sponsor bereid om hiervoor middelen ter beschikking te stellen dan behoudt de GTC zich het recht voor om dit onderdeel opnieuw te beoordelen.


Kleding

De kledingbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de GTC’s marathon. Dit betreft uitsluitend wedstrijdpak en thermopak. Aan de trainer wordt door GTC kleding ter beschikking gesteld. Extra kleding als trainingsjack, muts, fietskleding is mogelijk mits hiervoor een sponsor is. Voor alle aanschaf dient vooraf een verzoek te worden ingediend bij GTC. De kleding wordt bedrukt met het logo van het gewest en de provinciale vlag. Sponsoren, aangetrokken door GTC of door de rijders zelf krijgen de mogelijkheid hun bedrijfslogo van de sponsor(en) op het tenue af te drukken. De extra kosten moeten worden betaald uit de bijdrage van de sponsoren van de GTC en/of van de rijders. Ook hier geldt dat vooraf een verzoek bij de GTC moet worden ingediend.


Sponsor

De GTC zal zich inspannen een of meer potentiële sponsoren te vinden die bereid zijn een bijdrage te verstrekken om de faciliteitenploeg extra faciliteiten te bieden.


Evaluatie

Halverwege en aan het eind van het seizoen vindt er een evaluatie plaats met de trainer en rijders en een delegatie van de GTC.


Overig

Voor zover er zich gedurende het seizoen omstandigheden voordoen die niet in dit document zijn beschreven, staat het de GTC en de trainer vrij om te handelen naar eigen inzicht, maar altijd in onderling overleg met de rijder.